Warunki korzystania z serwisu

Zapraszamy Was, drodzy Czytelnicy, do zapoznania się z warunkami korzystania z portalu PC Centre oraz zasadami naszej polityki prywatności.

 1. W skład Portalu wchodzą wszystkie strony internetowe dostępne w domenie pccentre.pl i opatrzone odpowiednim logo.
 2. Wszelkie prawa do portalu PC Centre (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz skryptów, baz danych i aplikacji („Zawartość”) zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów kooperujących z Zespołem redakcyjnym.
  1. Właścicielami materiałów, które są specjalnie oznakowane jako pochodzące z innych źródeł, z którymi Portal ma zawartą umowę, są podmioty, które udostępniły je na rzecz redakcji portalu, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. Materiały te mogły zostać zmodyfikowane przez Zespół redakcyjny.
  2. Do materiałów, które rozprzestrzeniane są na bazie licencji Creative Commons, BSD, GNU GPL i innych (na podstawie których zostały zamieszczone na łamach Portalu), stosuje się postanowienia tych licencji. Testy te są odpowiednio oznakowane.
 3. Wszystkie elementy Portalu (w tym jego kod źródłowy i Zawartość) podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie, międzynarodowe i prasowe przepisy prawa, w tym z tytułu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami: Dziennik Ustaw nr 128 z 2001 r., poz. 1402 oraz Dziennik Ustaw nr 126 z 2002 r., poz. 1068), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).
 4. Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych opublikowanych na łamach Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób Zawartości Portalu, chyba że za pisemną zgodą Właściciela.
 5. Korzystanie z Zawartości nie może utrudniać innym korzystania z udostępnionych na łamach Portalu materiałów lub godzić w słuszne interesy Właściciela, Portalu i Zespołu redakcyjnego oraz podmiotów, które udostępniły swoje materiały.
 6. Dozwolone jest zamieszczenie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do którejkolwiek ze stron Portalu. Zabronione jest natomiast publikowanie odnośników bezpośrednio do plików zamieszczonych w dziale Download oraz materiałów graficznych, chyba że dany podmiot posiada pisemną zgodę Właściciela. Zgoda na zamieszczanie odnośników do Portalu nie dotyczy stron naruszających przepisy polskiego, międzynarodowego i prasowego prawa oraz łamiących dobre obyczaje.
 7. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z materiałów i baz danych udostępnionych na stronach Portalu bez uprzedniej zgody Właściciela jest zabronione.
 8. Niniejszy regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Użytkowników za treści zamieszczane przez nich na Forum PC Centre. Ich usunięcie, w celu zachowania integralności Forum PC Centre, możliwe jest za zgodą Zespołu redakcyjnego.
 9. Naruszenie praw Właściciela, Portalu, Zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z Portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
 10. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach Portalu.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2008 roku. Zmieniony został 21 października 2010 roku. Korzystanie ze strony oznacza jego akceptację.
 12. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest Regulamin Forum PC Centre oraz inne regulaminy szczegółowe.
Zgłoś błąd