Regulamin konkursów na PC Centre

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych na stronach wortalu PC Centre od 14 września 2009 r.
 2. Organizatorem konkursów jest wydawca wortalu PC Centre – firma EVERON Paweł Milanowski (siedziba: ul. Okrężna 13, 63-100 Nochowo), we współpracy ze sponsorami nagród wymienionymi na podstronach konkursów.
 3. W konkursach mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy PC Centre (posiadający login umożliwiający zalogowanie się na forum), z wyłączeniem: obecnych redaktorów oraz ich najbliższych rodzin, byłych redaktorów oraz ich najbliższych rodzin, chyba że w chwili rozpoczęcia konkursu minęły co najmniej 3 miesiące od ustania stosunku zawodowego. Dodatkowym ograniczeniem jest wiek – przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów – w razie wygranej nagroda zostanie przekazana po okazaniu pisemnej zgody na udział osoby niepełnoletniej i podaniu pełnych danych teleadresowych rodziców lub opiekunów. Niespełnienie tych warunków jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, w tym przede wszystkim z rezygnacją z nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w aktualnie trwającym konkursie.
 5. Wszelkie dane podane w profilu użytkownika (a zwłaszcza adres e-mail użyty do założenia konta, imię i nazwisko oraz miejscowość, z której pochodzi użytkownik) mogą zostać użyte przez Organizatora w celu nawiązania kontaktu z uczestnikiem bądź umieszczenia jego danych w razie zwycięstwa.
 6. Zasady dotyczące wyłonienia Zwycięzców (osób, które otrzymają nagrodę) danego konkursu będą każdorazowo podawane na podstronie dotyczącej konkursu.
 7. Lista zwycięzców zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż dziesiątego dnia od dnia zakończenia konkursu – w aktualności, wpisie na blogu bądź temacie na forum; odnośnik do odpowiedniej podstrony zostanie podany na stronie konkursowej. Na liście konkursowej podane będą następujące dane Zwycięzców: imię i nazwisko, login oraz miejscowość, z której pochodzi Zwycięzca – poprzez wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie tych danych.
 8. O wygranej Zwycięzcy zostaną poinformowani także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Organizator zdecyduje się na kontakt telefoniczny, podjęte zostaną maksymalnie dwie próby połączenia (odstęp między każdą z nich wynosił będzie minimum godzinę). Jeśli informacja o wygranej przekazywana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość zostanie przesłana raz.
 9. W przypadku konkursów SMS-owych warunkiem przekazania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę pełnych danych teleadresowych, po zakończeniu konkursu. Organizator:
  1. gdy posiadane dane pozwolą mu na podanie wymaganych regulaminem informacji o Zwycięzcy na liście osób nagrodzonych,
  2. gdy druga próba nawiązania połączenia zakończy się niepowodzeniem lub gdy zdecyduje się na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
  dopuszcza możliwość skontaktowania się z nim telefonicznie, w celu uzupełnienia danych Zwycięzcy. W przypadku nieotrzymania ich w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych użytkowników, nagroda przeznaczona dla danego Zwycięzcy przepada. (Numer telefonu, pod który Zwycięzcy mogą dzwonić, podany jest w zakładce Kontakt.)
 10. Udział w konkursach innych niż SMS-owe wiąże się z obowiązkiem podania pełnych danych teleadresowych już w momencie przesyłania zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są niepoprawne, a lista zwycięzców została już podana do publicznej wiadomości, nagroda przeznaczona dla danego Zwycięzcy przepada. Jeżeli niepoprawność danych zostanie stwierdzona przed opublikowaniem listy Zwycięzców, na miejsce Zwycięzcy, który podał niepoprawne dane, zostanie wyłoniony inny Zwycięzca. Stwierdzenie niepoprawności danych nastąpi tylko wtedy, gdy Organizator (lub podmiot współpracujący przy organizacji konkursu) nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości lub gdy Organizator (lub podmiot współpracujący przy organizacji konkursu) otrzyma zwrot wysłanej przesyłki z nagrodami.
 11. Podanie pełnych danych teleadresowych wymagane jest także wtedy, gdy przekazanie nagrody nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy to sytuacji, gdy nagrodą jest np. klucz licencyjny).
 12. Przez pełne dane teleadresowe rozumie się: imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail. Dodatkowo, gdy będzie to niezbędne do przekazania nagrody, Organizator może poprosić o podanie: numeru NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego i innych danych – informacje te w takiej sytuacji poszerzają zakres pełnych danych teleadresowych.
 13. Poprzez udział w konkursie wszyscy jego uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie w celach marketingowych podanych danych osobowych i teleadresowych. Dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane do przekazania nagród lub w innych celach związanych z organizacją konkursu.
 14. Obowiązek uiszczenia podatku od darowizny spoczywa na Zwycięzcy, jeżeli zgodnie z prawem podatkowym taki obowiązek zaistnieje.
 15. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom na koszt Organizatora lub podmiotu współpracującego przy organizacji konkursu.
 16. Poszczególne punkty niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione bądź uchylone przez Organizatora na potrzeby określonego konkursu – w tej sytuacji na podstronie dotyczącej konkursu, którego dana zmiana dotyczy, zostanie zamieszczona stosowna informacja.
 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2009 r. Może zostać zmieniony przez Organizatora w dowolnym momencie obowiązywania, bez podania przyczyny.
Zgłoś błąd