News

Polkomtel i PTK Centertel ukarane

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na PTK Centertel Sp. z o.o. i Polkomtel S.A. karę pieniężną o łącznej sumie 1 350 000 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych ustalono, iż obie spółki naruszyły obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych. Firmy nie spełniały minimalnych wymagań co do treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Umowa i regulamin kształtują stosunek prawny wiążący dostawcę usług telekomunikacyjnych i użytkownika tych usług.

Prawo Telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną, której maksymalna wysokość może sięgać do 3 proc. rocznych przychodów ukaranego podmiotu.

Naruszenie Polkomtela

Naruszanie Polkomtela polega na nie zamieszczaniu w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień wymaganych przez art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, tj.:

  • zakresu świadczonych usług, w tym danych o czasie oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminie rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych
  • zakresu obsługi serwisowej
  • czasu trwania umowy oraz warunków przedłużenia i rozwiązania umowy
  • wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej
  • trybu postępowania reklamacyjnego
  • informacji o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego

Polkomtel został zobowiązany do zapłaty 450 000 zł i usunięcia w terminie do dnia 1 lutego 2008 r. stwierdzonych nieprawidłowości.

Naruszenie PTK Centertel

W przypadku PTK Centertel naruszanie przepisów prawa polega na:

  • nie zamieszczaniu w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień wymaganych przez art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego
  • na niezgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej określeniu w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych trybu postępowania reklamacyjnego

Oprócz nałożenia kary w wysokości 900 000 zł, PTK Centertel została zobowiązana do usunięcia, w terminie do dnia 29 lutego 2008 r., stwierdzonych nieprawidłowości, tj. do dostosowania do obowiązujących przepisów prawa stosowanych wzorów umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pełny wykaz kar nałożonych przez Prezesa UKE na przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PDF)

Zgłoś błąd